Transcription

Inspektionshandbok förTiX560/520/500

Tillämpningar förIR-inspektionFör att kunna hålla industrifastigheter vid optimala driftsnivåer måste anläggningscheferunderhålla och felsöka dussintals elektromekaniska system. Nu för tiden har de emellertidfärre anställda till att klara av det. En trend som hjälper till att motverka denna brist påutbildad underhållspersonal är utvecklingen av värmekamerateknik som ger klarare bilder,ökad termisk känslighet till överkomligare pris, samt mer lättanvända redskap.Många problem i elektromekaniska system visar sig på ett tidigt stadium somöverskottsvärme. De nya värmekamerorna TiX560, TiX520 och TiX500 i Flukes expertseriehar utvecklats för dagliga felsöknings- och underhållsuppgifter, för att hjälpa tekniker attupptäcka problem i god tid. Dessa kamerors höga upplösning och termiska känslighethjälper till att upptäcka alla slags elektriska och mekaniska problem – alltifrån överhettadeledare och felaktiga lager till heta fläckar på motorhöljen och mönsterkort. Och deras nyaergonomiska funktioner, som 180 ledat objektiv, 5,7-tums LCD-pekskärm och axelrem,gör det lättare att arbeta längre perioder.Följande användarbeskrivning ger exempel ur verkliga livet, på hur dessa kameror kananvändas i den dagliga verksamheten inom tillverknings- och processindustrin.Underlättar elektrisk felsökningSe hur enkelt det är att ta de innovativa nya funktionernahos Flukes TiX5XX-kameror i bruk vid inspektion av en stormängd olika elektriska komponenter.Hitta heta lager snabbtUpptäck varför den höga upplösningen och den ergonomiskautformningen gör att Flukes värmekameror TiX5XX äridealiska för att mäta temperaturen hos driftsatta lager påsäkert avstånd.Öka motorns livslängdLär dig hur Flukes TiX5XX-kameror kan hjälpa dig felsökaproblem hos en motor under drift.Hitta blockeringar i rörTa reda på hur Flukes TiX5XX-kameror kan underlättarörinspektioner och de den tillräckliga termiska detaljer föratt avläsa små temperaturförändringar.Identifiera heta fläckar på kretskortLär dig hur Flukes värmekameror TiX5XX kan upptäckasvårfångade temperaturskillnader utan att vidröra målkortet.2 Inspektionshandbok för TiX560/520/500

Inspektion av lagerHitta heta lager snabbt meden högupplöst värmekameramed ledat objektivÖverhettade lager kan leda till maskinfel, med ettplötsligt avbrott i produktionslinjen som resultat.Att byta ut dessa lager kan bli dyrt, både i frågaom material och nedtid. För att utöka lagrenslivslängd, bör de inspekteras regelbundet förförslitning och skick i allmänhet. Men innan dustänger produktionslinjen eller motorn för att utföraunderhållet, kan du snabbt söka av lagren med envärmekamera för att prioritera dem som behöverunderhållas först.Eftersom lager måste inspekteras under drift,är värmekameran ett idealiskt beröringsfrittinspektionsredskap. Den låter dig snabbt läsa avlagrens driftstemperatur, från ett säkert avstånd. Påså sätt kan du leta upp överhettade lager innan deorsakar fel eller överdriven belastning av motorer.Snäpp ringspårTätning/skärmningspår och skåraKulaLagerhusYtterdiameter KaliberInre lagerbanaInnerringTopp4Tillämpningar förinspektion av lager1 Allmänt förebyggande underhåll2 Felsökning3 Arbete i trånga utrymmen4 Minskad motorbelastningYta innerringYta ytterring3 Inspektionshandbok för TiX560/520/500Yttre lagerbanaYtterring

Med TiX560 kan du tydligt se att det är problem på lagrets högra sida.Underlättar inspektion av lager ur varje vinkelHög upplösning, termisk känslighet och ett ergonomiskt ledat objektiv gör Flukes kameror TiX5XX till utmärktaval för tillämpningar med lagerinspektion, däribland:Allmänt förebyggande underhållDen höga upplösningen ochtermiska känsligheten hoskamerorna TiX5XX gör det möjligtatt granska lager från säkertavstånd, vilket gör det praktisktatt läsa av din samtliga utrustningför att fastställa en baslinje attjämföra med framtida avläsningar.Stora inbyggda kameraminnenlagrar tusentals värmebilder ochtimmar av radiometrisk video, såatt du kan jämföra nya bilder medbaslinjebilderna direkt i kameran.Eller få tillgång till lagrade bilderfrån din centrala databas, genomFluke Connect . Detta hjälpertekniker att identifiera problem utepå fältet och underlättar underhållet.apparaten medan den är i drift. Detledade objektivet kan justeras upptill 180 för att ge en bra översiktav målet, ovanifrån, underifråneller runt omkring andra föremål,medan du ser resultaten på denstora 5,7-tums pekskärmen. Närdu lagrar bilder och video kan duanteckna avvikelser eller viktigaanmärkningar med röst- och/eller textanteckningar. Och dukan analysera bilderna direkt ikameran för att möjligtvis lösaproblemet på plats.Arbete i trånga utrymmenMånga lager är placerade isvåråtkomliga utrymmen undertransportörer och är skymda avannan utrustning. Med vissavärmekameror tar du bilder iFelsökningÖverhettade lager kan i regel hittas blindo, genom att sikta kameranmot ett mål du inte kan se ochgenom att jämföra yttemperaturenhoppas att det är i fokus. Med enhos ett misstänkt lager medTiX560, TiX520- eller TiX500ett intilliggande lager som harsamma typ och samma belastning. kamera kan du vrida det ledadeobjektivet 180 till ett läge där detÖverhettning kan orsakas av förfår den allra klaraste bilden avmycket eller för lite smörjmedel,lagren, och därefter granska bildenfelaktig montering eller felaktigapå pekskärmen innan du spararutbyteslager. Med hjälp av enden. Detta hjälper till att garanteraTiX5xx-kamera kan du stå pådig bra bilder, så att du lätt kansäkert avstånd från målet ochhitta problematiska lager.få en högupplöst värmebild av4 Inspektionshandbok för TiX560/520/500Minskad motorbelastningEn genomsnittlig produktionslinjekan ha transportörer medtusentals lager. Ju tidigare du kanhitta eventuella problem, destomindre belastning innebär det förtransportörens motor. Både TiX560och TiX520 har LaserSharp AutoFocus som använder en inbyggdlaserbaserad avståndsmätare föratt beräkna avståndet till målet ochdärefter noggrant fokusera på det.För längre avstånd kan du läggatill ett teleobjektiv eller användadig av zoomfunktionen. Kombineravärmebilden med en bild medsynligt ljus i AutoBlend påkameran, för att snabbt identifieravar på transportören som detöverhettade lagret är beläget.Genom att snabbt lokalisera ettproblematiskt lager, kan du slippabyta ut motorn eller växellådan,för att inte tala om potentielladriftstoppskostnader.

Elektrisk felsökningUnderlätta elektrisk felsökningmed 180 högupplöst infrarödflexibilitetEn typisk industrianläggning har tusentals elektriskaanslutningar och komponenter som måste inspekteras.Dessa innefattar bland annat kontaktorer, brytare,effektbrytare, kontrollutrustning och batteribanker.Ett fel även på den allra minsta lilla komponentkan medföra exponentiell skada på ett företagsresultat. På samma gång, har nedskärningar iunderhållspersonalen gjort det nästintill omöjligtatt utföra regelbundet underhåll av alla dessakomponenter. Utmaningen är alltså att upptäckaelektriska problem i ett tidigt skede.Lyckligtvis, har värmekameratekniken börjat jämnaut förutsättningarna. Med den termiska känsligheten,upplösningen, användarvänligheten och deinnovativa nya funktionerna, kan värmekamerornaTiX5XX i Flukes expertserie hjälpa dig att snabbareoch enklare utföra underhållsuppgifter och hjälpa digatt få mera gjort på kortare tid.De flesta problemen i elförsörjnings- ellerleveranssystem visar sig som överskottsvärme,vilket kan orsakas av: Överbelastade system eller för höga strömmarTopp4Elektriskatillämpningar Lösa, fastnade, smutsiga eller korroderadeanslutningar1 Överhettade kabeltråg Komponentfel2 Trefasledare Felaktig kabeldragning eller underdimensioneradekomponenter Elkvalitetsproblem som fasobalans eller övertonerEtt av de snabbaste sätten att upptäcka dessaproblem är att granska området med en högupplöstvärmekamera.5 Inspektionshandbok för TiX560/520/5003 Skåp för omkopplingsenheter4 Elskåp

Upptäcka elektriska avvikelser med värmekameraFörståelse för dina applikationer och baslinjeinformation kommer att göra det enklare för dig att hitta möjligaproblem i din anläggning. Så snart du har den informationen kan du sätta Flukes värmekameror TiX560,TiX520 och TiX500 i arbete, med att inspektera en lång rad elektriska komponenter, däribland:Takmonterade kabeltrågAtt söka av kilometervis med kabeli en industrianläggning kan varaen plåga. Med det 180 ledadeobjektivet hos TiX5XX kan duvinkla objektivet så att det läserav taket, medan du betraktarkamerans stora 5,7-tums LCDpekskärm ur en bekväm vinkel.Medan du söker av, kan du tabilder, anteckna problempunktermed text- eller bildanteckningar,eller spela in radiometrisk video förvidare analys eller dokumentation.Dessutom behöver du inte oroa digför att det ska falla ned skräpi ansiktet på dig.TrefasledareDu kan användapunkttemperaturmarkörer föratt snabbt hitta heta nolledareeller överhettade ledare i etttrefassystem. Sätt bara enpunkttemperaturmarkör på var ochen av ledarna för att samtidigt sealla tre fasernas temperatur ochsnabbt hitta temperaturskillnader.Skåp för omkopplingsenheterMed TiX5XX kan du söka avomkopplingsenheter genom ettIR-fönster, för att hitta inre felmedan systemet är i drift, utanatt behöva öppna elskåpetsdörrar. Den höga upplösningenoch låg NETD hjälper till attupptäcka mycket svårfångadetemperaturskillnader somindikerar möjliga inre fel. Du kanta värmebilder och kombineradem med bilder med synligt ljusi AutoBlend på kameran för attsnabbt identifiera märkningen påen överhettad komponent i skåpet.Eller spela in radiometrisk video föratt analysera utrustningen över tid.ElskåpMed hjälp av TiX5xx-kamerornai expertserien kan du snabbt läsaav ett elskåp. När du upptäckerhögre temperatur, följer du baraden kretsen och undersökeranslutna grenar och laster frånbehörigt avstånd. Med ContinuousAutoBlend kan du på TiX560sammanfoga IR-bilden medupp till 100 % bild med synligtljus, för att tydligt kunna avläsaeffektbrytarnas märkning ellerutrustningens etiketter, för attenkelt lokalisera problempunkter.Övriga elanslutningar att inspekteramed värmekamera In- och utgångar för el till enheter som VFD,transformatorer och nätaggregat Dåliga anslutningar på kontaktorer ochhögspänningsbrytare Kraftförsörjning, effektbrytare och säkringar Kopplingsdosor och anslutningsplintar6 Inspektionshandbok för TiX560/520/500

Inspektion av motorerUtöka motorns livslängdmed infraröd inspektionMotorer får ta mycket stryk i dagens tillverkningsoch processanläggningar. De kostar mycket att bytaut, så förebyggande underhåll är avgörande föratt hålla dem i topptrim och förlänga deras livstid.Överhettning är en av de viktigaste faktorernasom förkortar den livstiden. Drift vid en temperatur 10 över klassningsvärdet kan halvera en motorstjänstelivstid. Därför är det avgörande att regelbundetkontrollera motorns arbetstemperatur, för att garanteratillförlitlig drift av produktionssystemet.En värmekamera kan hjälpa dig att upptäckaöverhettning i en motor under drift, så att dukan åtgärda problemet innan motorn skadas.Värmekamerorna TiX5XX i Flukes expertserie ExpertSeries gör det ännu enklare med sina 180 ledadeobjektiv som du rikta mot motorn uppifrån, nedifråneller från sidan. Med den stora 5,7-tums pekskärmenkan du se målet direkt, innan du registrerar bilden.Den höga upplösningen (upp till 640 x 480 påTiX560), utmärk termisk känslighet, LaserSharp AutoFocus med flera medföljande förbättringar hos FlukesTiX5XX-värmekameror hjälper till att garantera digklara och skarpa bilder från säkert avstånd.Topp4Tillämpningar förinspektion av motorer1 Överhettade lager ochkopplingar2 Heta fläckar i motorhöljen3 Överhettade kablar ochelanslutningar4 Överhettade invändigaledningar7 Inspektionshandbok för TiX560/520/500

Nu har det blivit lättare att hitta problempunkter i motorerDet finns motorer i alla storlekar, och de flesta anläggningar har hundratals eller till och med tusentalsatt underhålla. Det ledade objektivet, den termiska känsligheten och LaserSharp Auto Focus på Flukesvärmekameror TiX5XX förenklar snabb och enkel granskning av många motorer och ger stark tillit till bildernaskvalitet och de inbyggda diagnosförmågorna, för att upptäcka:Överhettade lager ochkopplingarBristfällig smörjning eller felaktiginpassning av mekaniskakomponenter kan orsakaöverhettning och vibrationer imotorernas lager och kopplingar,vilket kan medföra överdrivenbelastning på motorn och leda tillförtida fel. Med Flukes TiX5XXkameror kan du snabbt sikta in digpå överhettade lagerbockar ochunderhålla eller byta ut dem innande tillför belastning som kan skadamotorn och leda till långt högrereparations- eller utbyteskostnader.Heta fläckar i motorhöljenEn kortslutning i den inrejärnkärnan eller i motornslindningar, på grund av åldradisolering eller otillräckligventilation, kan leda tillöverhettning av motorns hölje.Även om din inte kan se motornsinnandöme med en värmekamera,kan du hitta indikationer påproblem genom att läsa av enyttemperatur på motorn somöverskrider medelvärdet.Överhettade kablar ochelanslutningarObalanserad spänning,överbelastningar eller slitnaledare kan medföra att kablaröverhettas. Så snart du upptäcktheta fläckar på kablar, med enTiX5XX-kamera, kan du kopplaupp dig från en till fem olikaFluke Connect -förberedda trådlösamoduler för att göra ytterligaremätningar och se dem samtidigt,på samma skärm som IR-bilden.Du kan dela mätningarna direktmed övriga teammedlemmar,som har Fluke Connect -appeni sina smarttelefoner, och sparadem i en central databas förframtida referens eller ytterligarebedömning och rapportering.Överhettade invändiga ledningarTrådkopplingar orsakar i allmänhetinte tillräckligt mycket värme föratt skapa en temperaturskillnad påkopplingsdosans hölje. Dock, kanen felaktig trådkoppling på grundav en lös, oxiderad, korroderadeller för hårt åtdragen anslutninghöja temperaturen i den aktuellakopplingsdosan till mer än detnormala. Du kan snabbt navigeraomkring övrig utrustning med hjälpav det ledade objektivet påFlukes TiX5XX-kameror föratt jämföra temperaturen påkopplingsdosornas höljen vidliknande tillämpningar. Om någonvisar sig vara hetare än de övriga,kan du märka dem för vidaregranskning.Ytterligare några användbara tipsDet är en god praxis att schemalägga en regelbunden IR-inspektion avsamtliga kritiska motorer. Du kan ladda upp dessa bilder till en central databaseller till din dator och jämföra påföljande bilder med baslinjen, för att lättarekunna avgöra huruvida en het fläck är normal. Du kan även granska motorerefter reparation för att bekräfta att reparationen lyckats.Kom ihåg att anteckna belastning och omgivningstemperatur för motorerna,vid motorinspektion med Flukes TiX5XX-värmekameror. Du kan sparadessa anteckningar i kamerans minne som text- eller röstanteckningar.TiX5XX-kamerornas stora inbyggda datalagringskapacitet låter dig skapa ettomfattande arkiv för varje inventarium, vilket kan innehålla ytterligare bilderav motorn i synligt ljus, motorns namnskylt, VFD eller strömkälla, samt textoch ljudanteckningar om problem som hänför sig till det aktuella inventariet.Du kan även redigera bilder direkt på TiX5XX-värmekamerorna eller iprogramvaran, för att ändra färgpalett, sammanfogning av IR-bild och bildmed synligt ljus, visa bild-i-bild-läget samt justera nivå och omfång, för attlättare kunna identifiera fler detaljer. Du kan ställa in larm för höga eller lågatemperaturer i IR eller ställa in kameran att ta bilder med särskilda intervall föratt visa trender.Avgör problemetsomfattning och exaktaposition med AutoBlend och bild-i-bild.8 Inspektionshandbok för TiX560/520/500

Inspektion av kretskortHitta heta fläckar på kretskortpå utvecklingsstadiet med enhögupplöst värmekameraMönsterkort (PCB) är en integrerad del av ett växandeantal produkter. I och med att elektroniska apparaterblir mindre och tunnare, blir också kretskorten somdriver dem det. Samtidigt måste dessa kretskort varatåliga och tillförlitliga, för att mekaniskt kunna bäraupp elektroniska komponenter och koppla sammandessa via ledningsbanor, kallat kretsmönster. Dekonstruerande ingenjörerna måste se till att deraskonstruktioner fungerar i verkliga livet, så det ärnödvändigt med en strikt prövning av prototyper.Värmekameror kan vara mycket effektiva för atttesta prototyper av mönsterkort, eftersom de kanavläsa svårfångade temperaturskillnader mellanmycket små komponenter och ledningsbanor, utanatt i de flesta tillämpningar vidröra målet. Dessatemperaturskillnader kan tyda på en svagheteller potentiellt konstruktionsfel. Att använda enberöringsfri värmekamera, för att mäta prestanda ellerförändringar av de termodynamiska egenskapernahos kortets komponenter, kan hjälpa till atteliminera de variationer som kan introduceras av entemperaturmätare i direktkontakt, till exempel RTDeller termoelement. Som ett resultat, kan inspektion avmönsterkort med värmekamera hjälpa till att förbättrakvaliteten och underlätta konstruktion och produktion.Alla värmekameror är emellertid inte likvärdiga.Se till att du använder en kamera som har deegenskaper som krävs för denna tillämpning. Högrerumsupplösning och termisk känslighet kommer atthjälpa till att säkerställa exaktare mätningar.9 Inspektionshandbok för TiX560/520/500Topp3Tillämpningarför kretskort1 Temperaturjämförelseför komponenter2 Analys avkomponentbelastning3 Fastställande avtillverkningsprocesser

Utvärdering av värmemönster i mönsterkort för att förbättradin konstruktionFlukes värmekameror TiX5XX kan användas för testning av kretskort under varje stadiumav utveckling så väl som produktion. Genom att känna av temperaturskillnader mellankomponenter, kan dessa värmekameror analysera kretsens prestanda och hjälpa till attupptäcka möjliga fel på konstruktionsstadiet. Till exempel:Temperaturjämförelseför komponenterTermiska problem är ett storfelkälla på kretskort. Efter attha bestyckat prototypkortet,kan du strömsätta kortet, tillden specificerade nivå som denförväntas arbeta vid i den färdigaprodukten, och övervaka resultatenmed hjälp av värmekamerorna iFlukes TiX5XX-serie. Upplösningen640 x 480 i SuperResolution-lägetpå TiX560, i kombination medbildskärpeförbättring och låg NETD,utökar förmågan att identifieramycket små temperaturskillnadermellan små komponenter ochderas anslutningspunkter.Denna information kanhjälpa dig att avgöra vilkakonstruktionsförändringar somkrävs. Därefter kan du granska denförändrade konstruktionen på nyttför att se till att problemet har lösts.Fastställande avtillverkningsprocesserDu kan använda detstora lagringsutrymmetoch den radiometriskavideoupptagningsförmågan hosTiX560 till att registrera värmebilderAnalys av komponentbelastning och/eller video av diverseOm ett mönsterkort används itillverkningsprocesser, till exempelen batteridriven apparat är detavkylning av lödpunkter, så att duviktigt att strömförbrukningenkan fastställa optimala cykeltiderminimeras. Med hjälp av en TiX5XX för automatiserade system. Dukan det vara möjligt att avgörakan också utföra avläsningar förvilka komponenter som förbrukarkvalitetsutvärdering med TiX5XXavsevärda mängder ström, förkamerorna, under olika stadier avatt hjälpa till att avgöra om deproduktionsprocessen, för att hittauppfyller specifikationerna.problem som skulle kunna medförakomponentfel längre fram.10 Inspektionshandbok för TiX560/520/500

RörinspektionerAnvändning av värmekamerorför att hitta blockeringar i rörVare sig de transporterar en flytande produkt, vatten,ånga, naturgas eller olja, är det avgörande för ettsäkert och effektivt tillverknings- och processystematt bibehålla ett jämnt flöde i rören. Blockeringar,uttunning och korrosion kan minska effektiviteten ochsäkerheten och leda till läckor som orsakar allvarligskada på din anläggning och din personal.Utmaningen är att upptäcka problem somkolavlagringar, uttunning och sprickbildning itiotals eller hundratals meter rör, liksom läckor ochstockningar i värmeväxlar- och reaktorrör. En högupplöstvärmekamera kan underlätta inspekt